Есета

loading...

1. Какво значи есе?

Есе (френски essai от essayer – ‚опитвам‘) – жанр на прозата, съчетание между критика (най-често литературна), философия и публицистика в художествена форма, поставящ си за цел да изясни с помощта на въздействен език актуални културно-обществени проблеми, по които още няма ясни становища или съществуват големи различия.

2. Форма на есето - свободна композиция

 

3. Тема на есето - социална, морална, естетическа, психологическа, литературна, културна, историческа, философска...

Тематично погледнато, есето е "всеядно - като прасето".

4. Цел на изложението - изразяване на своята гледна точка, на своята позиция, на своите мисли и чувства

5. Стил на есето - смес от художествен, публицистичен и научен стил

6. Език на есето - изискан, образен, асоциативен

7. Познавателната основа - лични наблюдения, впечатления, мисли, натрупани знания и опит

8. Поводът за написване - може да бъде съвсем незначителен, но есето може да бъде написано и под въздействие на моментно вдъхновение

9. Търсено въздействие върху читателя - да го убеди, да го вдъхнови, да му достави естетическа наслада. Есето може да започне като нежна милувка и да завърши като удар с чук по главата на читателя или - като удар с бич по гърба му.

Писането на ученическо есе минава през няколко етапа.

1. Подготовка:

 • Анализират се вложените в темата на есето смисли и се избира гледна точка, от която те ще се интерпретират.
 • Уточнява се целта на написване на есето.
 • Събира се информация (идеи) във връзка с темата.
 • Информацията се подрежда според представата на пишещия за нейната важност.
 • Обмисля се подходящ композиционен вариант на есето.
 • Съставя се план на текста (увод, теза, доказателство и извод(и). Подреждането на микротекстовете в есето зависи от комуникативната задача и от предпочитанията на автора.

2. Писане:

Търсят се и се разсъждава върху:

 • причинно-следствени връзки между факти и явления
 • съпоставяне и/или противопоставяне на факти и явления
 • житейски, исторически и научни примери
 • цитати (мисли на известни хора), пословици, поговорки...


За да се засили убеждаващото въздействие на есето, се използват:

 • реторични въпроси
 • статистически данни

3. Проверка на изпълнението:

Текстът се редактира, когато:

 • тезата не е формулирана правилно и точно, когато не съответства на темата на текста, доказателствата не съдействат за аргументиране на тезата, изводът не обобщава разсъжденията от доказателствата
 • не е избран подходящ (съответстващ на замисъла) композиционен вариант на есето
 • връзките (смислови, логически и езикови) между микротекстовете в есето липсват или не са изразени чрез подходящи средства
 • не са спазени нормите на съвременния български книжовен език.